Thông báo

Quyết định phân công nhiệm vụ GVCN, CVHT năm học 2016-2017

(Cập nhật ngày:24/10/2017)

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

Số:  01092016/QĐ-KĐ-ĐTVT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA TRƯỞNG KHOA ĐIỆN - ĐTVT

(V/v: Phân công nhiệm vụ Giáo viên chủ nhiệm & Cố vấn học tập khóa 2016-2017)

 • Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của trưởng khoa Điện – Điện tử viễn thông;
 • Căn cứ vào quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT);
 • Căn cứ vào quy định về đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường đại học giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh;
 • Theo đề nghị của các chủ nhiệm bộ môn thuộc khoa Điện - ĐTVT và giáo vụ khoa;

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phân công nhiệm vụ cho các thầy, cô trong danh sách đính kèm thực hiện công tác chủ nhiệm lớp và cố vấn học tập cho sinh viên Khoa Điện - ĐTVT khóa học 2016-2017.

Điều 2: Thời gian thực hiện nhiệm vụ chủ nhiệm lớp & cố vấn học tập: Khóa học năm 2016-2017.

Điều 3: Ban Chủ nhiệm khoa Điện - ĐTVT, các trưởng bộ môn, giáo vụ khoa, các giáo viên có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi gửi:

 • Như điều 3
 • Văn phòng khoa

            TRƯỞNG KHOA ĐIỆN -  ĐTVT     

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM & CỐ VẤN HỌC TẬP

KHOA ĐIỆN - ĐTVT KHÓA HỌC 2016-2017

(Đính kèm QĐ số: 01092016 /QĐ-KĐ-ĐTVT ngày 05 tháng 09 năm 2016)

 1. BỘ MÔN ĐIỆN – TỰ ĐỘNG TÀU THỦY (CNBM:  ĐÀO HỌC HẢI)

STT

LỚP

HỌ & TÊN GVCN

HỌ & TÊN CVHT

GHI CHÚ

1

DT13

Nguyễn Bảo Trung

Phạm Thị Thanh Xuân

 

2

DT14

Phạm Vương Quyền

Nguyễn Tiến Dũng

 

 
 1. BỘ MÔN ĐIỆN – ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG (CNBM: LÊ NGỌC PHÚC)

STT

LỚP

HỌ & TÊN GVCN

HỌ & TÊN CVHT

GHI CHÚ

1

DV13

Phan Thanh Minh

Phạm Thúy Oanh

 

2

DV14

Nguyễn Thái Hùng

Nguyễn Quang Vinh

 

 
 1. BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA  (CNBM: NGUYỄN HỮU CHÂN THÀNH)

STT

LỚP

HỌ & TÊN GVCN

HỌ & TÊN CVHT

GHI CHÚ

1

TD13

Nguyễn Thanh Sơn

Khổng Hoài Hưng

 

2

TD14

Uông Thanh Phong

Lê Ngọc Quyên

 

 
 1. BỘ MÔN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP (CNBM: TRẦN THANH VŨ)

STT

LỚP

HỌ & TÊN GVCN

HỌ & TÊN CVHT

GHI CHÚ

1

DC13

Nguyễn Trọng Trung

Phùng Đức Bảo Châu

 

2

DC14

Lưu Thiện Quang

Nguyễn Minh Tâm

 

3

DC14LT,

DC15LT

Đậu Danh

Trần Quốc Khải

 

 
 1. CÁC LỚP CHƯA PHÂN CHUYÊN NGÀNH

STT

LỚP

HỌ & TÊN GVCN

HỌ & TÊN CVHT

GHI CHÚ

1

KD15A

Lê Anh Uyên Vũ

Chu Hồng Hải

 

2

KD15B

Nguyễn Hồng Phúc

Bùi Thị Bích Tuyền

 

3

KD15D

Nguyễn Thị Hoa

Lại Nguyễn Duy

 

4

KD15E

Đỗ Thị Nguyệt

Nguyễn Thanh Hiếu

 

5

KD15G

Trịnh Kỳ Tài

Trần Thị Bích Ngọc

 

 

   CÁC LỚP KHÓA 2016

STT

LỚP

HỌ & TÊN GVCN

HỌ & TÊN CVHT

GHI CHÚ

1

KD16A

Nguyễn Minh Quyền

Phan Thị Thúy Hoa

 

2

KD16B

Phạm Minh Châu

Trần Kim Tâm

 

3

DV16

Nguyễn Quỳnh Anh

Trần Văn Thọ

 

4

TD16A

Đoàn Diễm Vương

Trần Quang Vinh

 

5

TD16B

Lê Mạnh Thắng

Nguyên Thị Chính

 

 
Các tin đã đưa
TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: