Tầm nhìn sứ mạng

Căn cứ vào Triết lý giáo dục, Tầm nhìn, Sứ mạng, Mục tiêu chiến lượt và Chính sách chất lượng của Trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh, Khoa Điện – Điện tử viễn thông xác định:

Sứ mệnh: FEEE có sứ mệnh đào tạo đại học và sau đại học trong lĩnh vực điện – điện tử viễn thông theo chuẩn khu vực và thế giới. Tổ chức các khoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế và khoa học kỹ thuật của đất nước, phục vụ cho sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Tầm nhìn: FEEE phấn đầu trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng, NCKH hàng đầu về lĩnh vực điện – điện tử viễn thông, có uy tín, hòa nhập với các trung tâm đào tạo, NCKH trong khu vực và vững vàng tiếp cận trình độ các trường đại học tiên tiến trên thế giới.