Cơ cấu tổ chức

Về cơ cấu tổ chức: Cơ cấu tổ chức của FEEE gồm có Ban chủ nhiệm khoa, 5 bộ môn chuyên ngành và 6 phòng thực hành, thí nghiệm được đầu tư nhiều máy móc, trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu học tập và NCKH của SV.

Về nhân sự: Giảng viên của FEEE đều có trình độ trên đại học có năng lực, kinh nghiệm và được đào tạo từ các nước phát triển. Với 41 giảng viên, Khoa hiện có 9 tiến sĩ, 02 nghiên cứu sinh trong và ngoài nước và 30 thạc sĩ.