Chương trình đào tạo

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

Ngành: Kỹ thuật điện tử – viễn thông

Tên tiếng anh: Electronics and Telecommunication Engineering (ETE)

Mã ngành: 7520207