Chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MÔN HỌC NĂM 2022

STT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉHP

bắt buộc

HP

tự chọn

HP

học trước

HP

tiên quyết

Tổng số tín

chỉ

HỌC KỲ 1 (Bắt buộc 15 tín chỉ, tự chọn 0 tín chỉ)15
1001201Đại số2x    
2001202Giải tích 13x    
3005105Triết học Mác – Lênin3x    
4002001Vật lý 13x    
5033188Nhập môn ngành KTĐK&TĐH1x    
6036101Mạch điện 13x    
HỌC KỲ 2 (Bắt buộc 15 tín chỉ, tự chọn 0 tín chỉ)15
7001207Toán chuyên đề 33x    
8002002Vật lý 23x    
9005106Kinh tế chính trị Mác – Lênin2x 005105  
10005004Pháp luật đại cương2x    
11032101Dụng cụ linh kiện điện tử2x    
12084003Hình hoạ – Vẽ kỹ thuật3x    
HỌC KỲ 3 (Bắt buộc 15 tín chỉ, tự chọn 0 tín chỉ)15
13124012Tin học cơ bản2x    
14005107Chủ nghĩa xã hội khoa học2x 005106  
15032202Mạch điện tử 13x 032101  
16036102Máy điện 12x    
17036103Mạch điện 22x 036101  
18036104An toàn điện2x    
19036105Khí cụ điện2x    
HỌC KỲ 4 (Bắt buộc 14 tín chỉ, tự chọn 0 tín chỉ)14
20005102Tư tưởng Hồ Chí Minh2x    
21032104Kỹ thuật số3x 032202  
22033105Kỹ thuật điều khiển thủy khí3x    
23036206Máy điện 23x 036102  
24037115Kỹ thuật đo3x 032202  
HỌC KỲ 5 (Bắt buộc 15 tín chỉ, tự chọn 0 tín chỉ)15
25005108Lịch sử Đảng cộng sản VN2x 005102  
26032114Thực tập tay nghề điện tử2x 032101  
27033103Kỹ thuật vi xử lý3x 032104  
28033106Lý thuyết điều khiển 13x    
29034101Điện tử công suất3x 032202  
30036107Cơ sở truyền động điện2x 036102  
HỌC KỲ 6 (Bắt buộc 17 tín chỉ, tự chọn 0 tín chỉ)17
31033901Đồ án 12x 033103 033106 034101  
32033104PLC – SCADA3x 032104  
33034120Kỹ thuật điều khiển động cơ điện2x 036206  
34033112Robot công nghiệp2x    
35033113Lý thuyết điều khiển 22x 033106  
36033114Đo lường và điều khiển bằng máy tính2x 037115  
37036109Thực tập tay nghề điện2x 036103
036104
  
38033115Thực tập chuyên môn2x   
HỌC KỲ 7 (Bắt buộc 11 tín chỉ, tự chọn 06 tín chỉ)17
39033109Mạng truyền thông công nghiệp2x    
40033110Tự động hóa quá trình công nghệ2x 033104  
41033111Hệ thống điều khiển số2x 033106  
42033117SCADA nâng cao2x 033104  
43033902Đồ án 23x 033901  
 Sinh viên chọn 3 trong 6 học phầntự chọn sau:   
44033118Điều khiển quá trình2 x033104  
45033120Chuyên đề 12 x   
46033121Chuyên đề 22 x   
47034102Cung cấp điện 12 x036105  
48034110Điều khiển, bảo vệ hệ thống điện2 x036105  
49034114An toàn công nghiệp2 x   
HỌC KỲ 8 (Bắt buộc 12 tín chỉ, tự chọn 0 tín chỉ)12
50033122Thực tập tốt nghiệp4x Tất cả  
51033123Luận văn tốt nghiệp8x  Tất

cả

 

Ghi chú: Đánh dấu X vào ô loại học phầntương ứng.

HP: học phần