Mục tiêu và Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

1. Mục tiêu chương trình đào tạo

PO1. Áp dụng kiến thức toán, khoa học tự nhiên vào chuyên ngành Tự động hóa công nghiệp.

PO2. Vận dụng kiến thức cơ sở kỹ thuật ngành và kiến thức kỹ thuật ngành nâng cao trong lập luận phân tích để giải quyết các bài toán kỹ thuật chuyên môn phức tạp liên quan đến Tự động hóa công nghiệp trong môi trường làm việc chuyên nghiệp đa văn hóa, đa quốc gia.

PO3. Áp dụng các kiến thức cơ bản và các kỹ năng, các công nghệ tiên tiến khoa học kỹ thuật cần thiết cho hoạt động lãnh đạo: quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn.

PO4. Áp dụng được các kiến thức đương đại liên quan khoa học chính trị và pháp luật, khoa học xã hội phù hợp với chuyên môn được đào tạo.

PO5. Nhận thức trách nhiệm nghề nghiệp đối với ngành chuyên môn, môi trường và xã hội.

PO6. Phân tích các giải pháp, chiến lược mới, các quy trình kỹ thuật, phát triển phần mềm, xây dựng, triển khai, vận hành hệ thống Tự động hóa công nghiệp ứng dụng công nghệ mới.

PO7. Tự nhận thức về giới hạn khả năng của bản thân, hiểu được sự cần thiết của việc tự đào tạo, tự học suốt đời.

2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

Ký hiệuNội dung chuẩn đầu raTĐNL
aKiến thức
PLO1Vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn trong lĩnh vực KTĐK&TĐH5
PI1.1Áp dụng kiến thức khoa học tự nhiên trong việc hỗ trợ để giải quyết các vấn đề cơ bản trong lĩnh vực KTĐK&TĐH3
PI1.2Vận dụng kiến thức cơ sở ngành điện trong việc lý giải các vấn đề trong lĩnh vực KTĐK&TĐH4
PI1.3Vận dụng kiến thức chuyên ngành trong việc giải quyết các bài toán phức tạp trong lĩnh vực KTĐK&TĐH5
PLO2Áp dụng kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật3
PLO3Vận dụng kiến thức công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc trong lĩnh vực KTĐK&TĐH4
PI3.1Áp dụng các ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản4
PI3.2Vận dụng các phần mềm lập trình chuyên ngành vào quá trình mô phỏng và thiết kế trong lĩnh vực KTĐK&TĐH4
PLO4Áp dụng kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình triển khai một hệ thống cơ bản trong lĩnh vực KTĐK&TĐH3
PLO5Áp dụng kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực KTĐK&TĐH3
bKỹ năng 
PLO6Vận dụng thành thạo kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề về thiết kế, lắp đặt, vận hành những hệ thống Tự động hóa công nghiệp4
PLO7Thực hiện kỹ năng tạo việc làm, khởi nghiệp, đánh giá chất lượng, truyền đạt giải pháp kỹ thuật trong lĩnh vực KTĐK&TĐH2
PLO8Sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp và công việc chuyên môn trong lĩnh vực KTĐK&TĐH3
cMức độ tự chủ và trách nhiệm  
PLO9Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong môi trường công nghiệp, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm4
PLO10Tham gia việc hướng dẫn những người khác lập kế hoạch thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực KTĐK&TĐH2