Ban chủ nhiệm khoa

◊ PHÓ TRƯỞNG KHOA ĐIỆN – ĐTVT – PHỤ TRÁCH KHOA
NCS. ThS. Lê Anh Uyên Vũ
Email: vu.le@ut.edu.vn
◊ PHÓ TRƯỞNG KHOA ĐIỆN – ĐTVT
TS. Lưu Hoàng Minh