Ban chủ nhiệm khoa

TRƯỞNG KHOA ĐIỆN – ĐTVT
TS. Nguyễn Quang Sang
Email: sang.nguyen@ut.edu.vn
Chỉ đạo, điều hành toàn diện các hoạt động của Khoa

 

◊ PHÓ KHOA ĐIỆN – ĐTVT
NCS. ThS. Lê Anh Uyên Vũ
Email: vu.le@ut.edu.vn
Phụ trách đào tạo:

+ Đào tạo chính quy, hệ vừa làm vừa học (VLVH): Chịu trách nhiệm quản lý chương trình đào tạo, từng đề cương chi tiết học phần, phân công Giảng viên giảng dạy (GVGD) các học phần thuộc ngành kỹ thuật điện tử viễn thông.

– Phối hợp với Trưởng Bộ môn Kỹ thuật điện để phát triển Câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học (NCKH) do Trưởng Khoa thành lập.

– Quản lý phòng thí nghiệm thuộc bộ môn quản lý hoặc do Trưởng Khoa giao phó.

– Đầu mối phối hợp công tác tuyển sinh với Nhà trường tất cả Ngành thuộc Khoa, và ở tất cả các hệ đào tạo.

– Thực hiện các công việc khác do Trưởng Khoa giao phó.

– Báo cáo công việc khi có yêu cầu từ Trưởng Khoa.