Cơ cấu tổ chức & nhân sự

STT

Họ và tên

Học hàm/học vị

Chức vụ

Liên lạc

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

1

Đoàn Văn Đổng

TS

Phụ Trách Khoa

dongdv@hcmutrans.edu.vn

GIÁO VỤ

1

Phan Thúy Hà

Cử nhân

Giáo Vụ

02838996858

BỘ MÔN ĐIỆN TÀU THỦY

1

Đào Học Hải

ThS

Tổ trưởng

hochai_dv@hcmutrans.edu.vn

2

Trần Ngọc Nhân

ThS

Giảng viên

3

Võ Công Phương

PGS. TS

Giảng viên

phuongvc_dv@hcmutrans.edu.vn

4

Phạm Vương Quyền

ThS

Giảng viên

5

Nguyễn Bảo Trung

ThS

BT Đoàn Khoa

Giảng viên

trung_dv@hcmutrans.edu.vn

BỘ MÔN ĐIỆN TỬ-VIỄN THÔNG

1

Phan Thanh Minh

ThS

Quản lý bộ môn

phanthanhminh@gmail.com

2

Nguyễn Quỳnh Anh

ThS

Giảng viên

3

Lại Nguyễn Duy

ThS

Giảng viên

duy.lai@ut.edu.vn

4

Nguyễn Tất Đạt

ThS

Giảng viên

nguyentatdat209@gmail.com

5

Đoàn Văn Đổng

TS

Giảng viên

dongdv@hcmutrans.edu.vn

6

Chu Hồng Hải

ThS

Giảng viên

honghai_dv@hcmutrans.edu.vn

7

Nguyễn Thanh Hiếu

ThS

Giảng viên

8

Nguyễn Thái Hùng

ThS

Giảng viên

thaihungbk@gmail.com

9

Trần Thị Bích Ngọc

ThS

Giảng viên

10

Phạm Thúy Oanh

ThS

Giảng viên

oanh.pham@ut.edu.vn

11

Lê Ngọc Phúc

TS

Giảng viên

Postdoctor tại Úc

12

Trần Kim Tâm

ThS

Giảng viên

kimtam.tran@ut.edu.vn

13

Trần Văn Thọ

ThS

Giảng viên

14

Bùi Thị Bích Tuyền

ThS

Giảng viên

tuyen.bui@ut.edu.vn

15

Nguyễn Quang Vinh

ThS

Giảng viên

quangvinhsv@gmail.com

16

Lê Anh Uyên Vũ

ThS

Giảng viên

Chủ tịch CĐ Khoa

BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA

1

Nguyễn Hữu Chân Thành

TS

Tổ trưởng

chanthanhnguyen@gmail.com

2

Nguyễn Thị Chính

ThS

Giảng viên

chinhnt4@yahoo.com

3

Khổng Hoài Hưng

ThS

Giảng viên

NCS tại Taiwan

4

Uông Thanh Phong

ThS

Giảng viên

5

Nguyễn Hồng Phúc

ThS

Giảng viên

6

Lê Thị Ngọc Quyên

ThS

Giảng viên

ngocquyen_dv@hcmutrans.edu.vn

7

Nguyễn Thanh Sơn

ThS

Giảng viên

8

Lê Mạnh Thắng

ThS

Giảng viên

lmthang@hcmutrans.edu.vn

9

Trần Quang Vinh

ThS

Giảng viên

tranqgvinh@gmail.com

12

Đặng Hữu Thọ

ThS

NCS tại Malaysia

BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN

1

Nguyễn Tiến Dũng

ThS

Quản lý bộ môn

2

Phạm Minh Châu

ThS

Giảng viên

minhchaudt05@gmail.com

3

Phan Thị Thúy Hoa

ThS

Giảng viên

hoa_dv@hcmutrans.edu.vn

4

Nguyễn Thị Hoa

ThS

Giảng viên

5

Đỗ Thị Nguyệt

ThS

Giảng viên

dtnguyet87@gmail.com

6

Nguyễn Minh Quyền

ThS

Giảng viên

quyen_dv@hcmutrans.edu.vn

7

Nguyễn Minh Tâm

ThS

Giảng viên

minhtam_dv@hcmutrans.edu.vn

8

Trịnh Kỳ Tài

ThS

Giảng viên

9

Phạm Thị Thanh Xuân

ThS

Giảng viên

BỘ MÔN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

1

Trần Thanh Vũ

TS

Tổ trưởng

vu.tran@ut.edu.vn

2

Phùng Đức Bảo Châu

ThS

Giảng viên

pdbchau@hcmutrans.edu.vn

3

Đậu Danh

KS

Giảng viên

daudanh@gmail.com

4

Lưu Thiện Quang

ThS

Giảng viên

luuthienquang2009@gmail.com

5

Nguyễn Trọng Trung

ThS

Giảng viên

NCS tại VN

BỘ MÔN ĐIỆN GIAO THÔNG

1

Lưu Hoàng Minh

TS

Quản lý bộ môn

lhminh@gmail.com

2

Dương Thùy Liên

ThS

Giảng viên

dthuylien12@gmai.com

3

Trần Quốc Khải

ThS

Giảng viên

khai_dv@hcmutrans.edu.vn

4

Nguyễn Hữu Khương

PGS.TS

Cố vấn

nhkhuong@hcmutrans.edu.vn

5

Nguyễn Thị Bích Ngọc

ThS

Giảng viên

bichngockd@gmail.com